Raadsadres van 11 oktober 2010

//Raadsadres van 11 oktober 2010

Raadsadres van 11 oktober 2010

Aan:    
Gemeente Amsterdam
Raadsadres Gemeenteraad, Centrale Stad                                                              
Postbus 202
1000 AE Amsterdam

Amsterdam, 11-10-2010

Geachte heren/dames,

Als woordvoerder van het ‘Comité Woonboten Prinsengracht’ en als persoonlijk belanghebbende (woonbootbewoner in de Prinsengracht ) schrijf ik u deze brief. Aangezien dit raadsadres het nautisch beheer betreft valt de bevoegdheid en daarmee de beantwoording hiervan onder de Centrale Stad en niet alleen Stadsdeel Centrum.

Graag vraag ik uw aandacht voor een tweetal grote problemen, waarvoor ik ook de oplossingen zal aandragen. Aan u het verzoek om deze uit te voeren indien u zich hier in kunt vinden. Er wordt al jaren getracht onderstaande problematiek op te lossen, maar tot op heden zijn deze problemen helaas alleen maar verergerd. De nood is dus hoog.

I

Probleem: De doorstroming van het verkeer in de Prinsengracht wordt al jaren ernstig belemmerd doordat er sprake is van tweerichtingsverkeer. Hierdoor is er sprake van grote overlast en veel stremmingen, wat ieder jaar verergert. Dit blijkt niet alleen uit constatering van bewoners, maar ook uit diverse (Gemeentelijke) onderzoeken[i]. Als bijlage treft u enkele situaties in beeld aan ter verduidelijking.

Oplossing & verzoek: Instellen van eenrichtingsverkeer voor het hele jaar in de Prinsengracht.

II

Probleem: De situatie in de Prinsengracht tijdens Koninginnedag is volledig uit de hand gelopen. Urenlange stremmingen, vele aanvaringen en vechtpartijen hebben niet alleen jaarlijks terugkerende schade aan woonboten en personen tot gevolg. Ook worden steeds meer bewoners (waaronder ik) gedwongen beveiliging in te huren. Ook hiervoor vindt u in de bijlage enkele situaties in beeld.

Oplossing & verzoek: De Prinsengracht afsluiten tijdens Koninginnedag. In ieder geval voor pleziervaart.

 

Onderbouwing

Ad I

In de ruimtelijke onderbouwing van het Dagelijks Bestuur voor de projectbesluiten op- en afstapvoorzieningen[ii] in de grachten van Amsterdam wordt gesteld dat er ‘garanties dienen te worden afgegeven voor een onbelemmerde doorgang voor boten op doorgaande vaarroutes, waaronder de drukst bevaardePrinsengracht’. Deze garantie kan alleen stand houden indien wordt gekozen voor het instellen van eenrichtingsverkeer voor de hele Prinsengracht. Al jaren vindt er door tweerichtingsverkeer zeer veel stremming en dus belemmerde doorvaart plaats met bijbehorende overlast, zoals blijkt uit eerdergenoemde onderzoekeni. Tweerichtingsverkeer is dus in strijd met de afgegeven garantie voor een onbelemmerde doorgang en kan (naast genoemde overlast) op die grond geen stand meer houden.

Deze overlast is er overigens niet alleen tijdens zomerse dagen, maar ook tijdens ‘gewone’ dagen. De rakken in de Prinsengracht waar aan beide kanten woonboten liggen zijn simpelweg te smal om rondvaartboten en pleziervaart in tegengestelde richting toe te laten. Dit zorgt er dagelijks voor dat ofwel rondvaartboten tegen woonboten aankomen (reden waarom mijn gehele bakboordzijde(!) is behangen met autobanden, wat geen gezicht is maar helaas noodzakelijk), ofwel er meren de hele dag plezierboten langszij met regelmatig de muziek hard aan. Bovendien varen de plezierboten door uitwijkmanouvres bij tegemoetkomende boten regelmatig tegen woonboten aan. Daarnaast wordt de woonboot door het (gedwongen) tijdelijk afmeren vaak gezien als overstapobject, wat ook de nodige overlast veroorzaakt zoals u zult begrijpen. De inbreuk op het woongenot is de laatste jaren hierdoor steeds groter geworden. Bovengenoemde probleemsituaties zijn in beeld als bijlage toegevoegd ter verduidelijking.

Een andere reden voor het instellen van eenrichtingsverkeer is de volgende. Er is specifiek voor het rak in de Prinsengracht bij het Amstelveld een probleemsituatie die vraagt om een spoed oplossing. Hier ligt namelijk het oudste schip van Amsterdam, de ‘Dogger’, met een monumentale status en dient extra goed beschermd te worden. Nu is er per 9 oktober 2010 recht tegenover dit schip een schip komen te liggen (‘Flakkee (zh) Amsterdam’) wat 70cm breder is dan het huidige. Uiteraard bekend bij de dienst Binnenwaterbeheer. Dit betekent dat er geen ruimte meer overblijft voor rondvaartboten om hier elkaar te passeren, wat momenteel helaas nog dagelijks gebeurt (zie bijlage). Dit veroorzaakt dagelijkse aanvaringen.. Een tweede en zeer urgente reden om op zo kort mogelijke termijn eenrichtingsverkeer in te stellen.

Derde reden om eenrichtingsverkeer in te stellen is om de algehele doorstroming van de Prinsengracht te verbeteren. De doorstroming ondervindt al jaren steeds meer hinder van de dagelijkse stremmingen bij versmalde punten (zoals bij de brug van de Utrechtse straat) en kan eenvoudig worden opgelost door het instellen van eenrichtingsverkeer. Dit zou ook volledig in lijn zijn met het beoogde doel van de Gemeente om het dynamisch gebruik van het water te stimuleren.

Ad II

Prinsengracht is de smalste gracht van alle grachten met daarnaast de meeste woonboten waardoor deze gracht nog smaller is. De pleziervaart door een andere gracht laten varen tijdens Koninginnedag is daarom veel logischer. Daarnaast geldt uw eigen regel voor Koninginnedag: Spelregels KDA 2010 V1, pag 21 regel 7a1:

“Boten dienen t.b.v. de doorvaart van de blusboot van de brandweer 5 meter vrij te houden met een minimale doorvaart hoogte van 1.50 meter .” Duidelijke grondslag om het verbod vanaf nu in te stellen, omdat het anders niet is te handhaven. Tot dusver is deze regel niet meer dan een wassen neus.

Dat daarnaast de veiligheid op het spel staat verdient ook de aandacht. Een korte opsomming van laatste Koninginnedag in bijvoorbeeld alleen al het stuk bij het Amstelveld(!):

–       Gevecht ontstaan waarbij mensen te water raakten doordat mensen ongevraagd en zonder toestemming over woonboot naar de kant willen (zie http://www.youtube.com/watch?v=vWu4sA-hDI4 vanaf 1:01)

–       Raam bij woonboot ingevaren (zie http://www.youtube.com/watch?v=64JY07fSWx4)

–       Vingertoppen woonbootbewoner Amstelveld eraf gevaren (!) tijdens afduwen pleziervaart

–       Gevecht ontstaan als genoemd bij eerste punt van de opsomming, waarbij ditmaal woonbootbewoner in het water terecht is gekomen

–       (…)

Bovenstaande is eerder regel dan uitzondering en hopelijk wacht u niet met het afsluiten van de Prinsengracht tijdens Koninginnedag tot er nog zwaardere ongelukken plaatsvinden. Dit zal een keer gebeuren, de vraag is alleen wanneer als er niks verandert. Huidige situatie is al ernstig genoeg en dient vanaf nu te worden voorkomen. Dat bovenstaande ernstige problematiek niet goed bekend is bij de Gemeente blijkt ook uit de constatering na afloop van Koninginnedag zoals geformuleerd in ‘Nieuwsbrief Water #13 mei 2010 van de Gemeente Amsterdam: “Koninginnedag op het water was feestelijk en er zijn weinig problemen geweest”. Bovenstaande bewijst juist het tegendeel.

Om gestructureerd tot een oplossing te komen hebben de bewoners van de Prinsengracht zich begin 2009 verenigd in het eerdergenoemde ‘Comité Woonboten Prinsengracht’. Namen van deze belangengroep kan ik overhandigen indien u dit wenst.

Bovenstaande oplossingen voor zowel probleem I als II heb ik besproken met de teamleider Politie Water, Marieke Vos. De problematiek is bij haar bekend en ik adviseer u daarom om haar visie op te vragen over deze problematiek. Ook Herman Jansen (Hoofd vergunningen en evenementen Openbare Ruimte) erkent de problematiek en wil een oplossing realiseren, zoals is gebleken tijdens ons gesprek begin dit jaar. Daarnaast staat ook Evelyne Kühne, Projectleider Overlast te Water Dienst Binnenwaterbeheer, achter het oplossen van de omschreven problemen. Het lijkt me nuttig om ook de visie van Evelyne en Herman op te vragen. Bovenstaande betekent namelijk dat de mensen die belast zijn met uitvoering de problemen goed kennen en ook tot een oplossing hiervan willen komen. Aan u als beleidsmaker om hier voor te zorgen.

Zoals eerder gemeld geven de onderzoekeni duidelijk aan dat er noodzaak is om uw beleid aan te passen aan de werkelijke situatie in plaats van hanteren van de status quo. Tijdens mijn gesprek met Erik Koldenhof en Herman Jansen op 23 februari jl. over deze problematiek is gebleken dat de ernst van de situatie niet bekend was bij ze. Er was vervolgens duidelijk overeenstemming dat er iets aan gedaan moest worden. Hopelijk bent u het hier niet alleen ook mee eens, maar bent u daarnaast bereid daadkrachtig en snel op te treden. Gezien de omschreven problematiek en voorgestelde oplossingen is de noodzaak hiertoe en hoe dit kan nu bij u bekend. Tot op heden is de ernst van de situatie namelijk niet goed bekend bij de Gemeente.

Graag verneem ik van u of er nog aanvullende informatie nodig is om de aangedragen oplossingen te kunnen uitvoeren.

Met vriendelijke groet,

Rens den Hollander

[i] (Verouderde) Onderzoeken drukte in de grachten:

Cijfers Amsterdam Toerisme & Congres Bureau 2005: ‘Amsterdammers vinden het steeds drukker op de grachten’. Destijds 110 rondvaartboten varen 660 keer door de Prinsengracht met minimaal evenveel pleziervaart (momenteel drie keer zo veel pleziervaart) levert meer dan 1300 boten per dag door de Prinsengracht op. Dit betekent 1,8 boot/minuut van 09:00-21:00. In 2010 staat de teller in de zomer op gemiddeld 5(!) boten per minuut. Vele malen drukker in de gracht dan op de gracht.

Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek 2004

Wel weten we uit het onderzoek dat in 2003 onder Amsterdammers werd uitgevoerd dat zes van de tien ondervraagde Amsterdammers van mening zijn dat het zeer druk is op de grachten. In een smalle gracht met veel afgemeerde boten en veel dynamisch gebruik wordt het aantal vaarbewegingen sneller als druk ervaren. Een van de grachten waar de ervaren drukte, de gemeten drukte en het aantal overlastmeldingen groot is, is bijvoorbeeld de Prinsengracht.”

Dienst Binnenwaterbeheer Cijfers Rapportage overlastmeldingen 2007

De pleziervaart is in de zomer een van de belangrijkste veroorzakers van overlast van Amsterdamse vaarwegen. Een ander deel van de overlast ontstaat door de rondvaart. Deze overlast bestaat vooral uit lawaai en stank.

Als bovenstaande onderzoeken anno 2010 zouden worden uitgevoerd dan is de vraag ‘is de drukte en bijbehorende overlast erger geworden’ retorisch. Degelijke onderzoeken zijn het startpunt voor het bepalen van beleid, dus vormen een uitstekende grondslag voor het instellen van eenrichtingsverkeer en het afsluiten van de Prinsengracht tijdens Koninginnedag.

[ii]

http://www.bestuur.centrum.amsterdam.nl/Bestuursarchief/2010/Commissie%20ORV/Stukken/ORST20100907OpEnAfstap-RuimtelijkeOnderbouwing.pdf

By | 2015-06-11T10:37:53+00:00 June 11th, 2015|Raadsadres|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment