Zienswijze op steigerplan 4 augustus 2010

//Zienswijze op steigerplan 4 augustus 2010

Zienswijze op steigerplan 4 augustus 2010

 

Gemeente Amsterdam

Stadsdeel Centrum, sector Bouwen en Wonen,

afdeling Ruimtelijk Beleid

Postbus 202

1000 AE Amsterdam

 

Betreft: Zienswijze over aanvraag bouwvergunning 82-10-0206 t.b.v. het realiseren van op-en afstapvoorziening ter hoogte van het Amstelveld 8

Amsterdam, 4 augustus 2010

Geachte heer/mevrouw,

Tot mijn grote verbazing tref ik bij toeval bouwvergunningsaanvragen aan voor op- en afstapvoorzieningen zoals vermeld in uw projectbesluit. Hieronder valt een aanvraag voor een op- en afstapvoorziening die mij in het persoonlijk belang zal raken. Een op- en afstapvoorziening bij het Amstelveld (u verzuimt (bewust?) in de bouwvergunningsaanvraag te vermelden dat deze louter voor commerciële rondvaart bestemd is, zoals in het projectbesluit omschreven) zal overlast veroorzaken in de vorm van continu afmerende en vertrekkende rondvaartboten.

De hierdoor te verwachten stank, lawaai en rijen toeristen geeft aan het Amstelveld en de Amstelveld buurt een ander karakter dan het huidige karakter van een rustige buurt met onder andere een leuke speeltuin voor kinderen. Deze intensivering van het watergebruik met verdere vergroting van de overlast op het water en de wal als gevolg is ongewenst, zoals ook in mijn vorige zienswijze op het projectbesluit duidelijk omschreven en onderbouwd met (ook door de Gemeente) vastgestelde feiten.

In reactie op mijn zienswijze en raadsadres wordt door de Gemeente in een door mevrouw Iping ondertekende brief gesteld dat er nauwkeurig zal worden gekeken naar de ingediende zienswijzen. Er wordt eveneens gesteld dat gezien de grote hoeveelheid ingediende zienswijzen (volgens mij meer dan 80!) dat de Gemeente deze nauwkeurig zou bestuderen alvorens inhoudelijk een antwoord te geven. Daarnaast wordt gesteld dat iedereen een afschrift zou ontvangen van uw besluit over het projectbesluit. Ook zouden alle raadsadressen worden samengevat en zo goed mogelijk worden beantwoord. Tenslotte zou iedereen over de behandeling van het concept (na voorlegging aan de raadscommissie) bericht ontvangen van de raadsgriffie van het stadsdeel centrum.

Aan geen enkele van bovenstaande beloften heeft de Gemeente zich gehouden. Er zijn in tegenstelling tot deze beloften bouwvergunningen aangevraagd. Nota bene tijdens de zomervakantie. De kritiek op de geniepige wijze van kenbaar maken van het projectbesluit begin dit jaar, zoals kenbaar gemaakt in de daarop ingediende zienswijze, heeft u blijkbaar niet van gedrag doen veranderen. Zeer merkwaardig.

Dat dit dus de schoonheidsprijs niet verdient is een understatement. Dat het in strijd is met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur kan evenmin worden betwist.

Mijn in de eerder ingediende zienswijze (zie appendix) gestelde punten houden stand en verdienen een reactie van u. U kunt ervan uitgaan dat de overige belanghebbenden die nu niet in de mogelijkheid zijn in verband met vakantie of het stadsdeelnieuws blad niet hebben ontvangen/gelezen evenmin van mening zijn veranderd.

Hierbij maak ik nogmaals ernstig bezwaar tegen het plan, net als tegen de hoogst onzorgvuldige manier van het ondanks de zienswijzen van bewoners willen ‘doordrukken’ van het projectbesluit. Er wordt door de Gemeente overduidelijk alleen rekening gehouden met de belangen van de commerciële partijen, niet met die van de bewoners.

Graag ontvang ik per ommegaande uw reactie op mijn zienswijzen.

Met vriendelijke groet,

 

Rens den Hollander

Prinsengracht 794-S

1017 LH Amsterdam

 

Appendix:

Betreft: Zienswijze over ontwerp projectbesluiten t.b.v. het realiseren van op-en afstapvoorzieningen

 

Amsterdam, 25 januari 2010

 

Geachte heer Dunselman,

Hierbij maak ik bezwaar tegen het voornemen van de Gemeente Amsterdam om op- en afmeervoorziening te realizeren ter hoogte van de Reguliersgracht ter hoogte van Amstelveld nr 8.

 

Ten eerste maak ik bezwaar tegen de wijze van het kenbaar maken van dit voornemen.

Gezien de ingrijpende wijziging met grote (negatieve) gevolgen voor mijn woongenot is het zeer onzorgvuldig mij als direct belanghebbende niet pro actief te informeren.

Een korte publicatie in een gemeentelijk blaadje (waarvan het onzeker is of belanghebbenden dit überhaupt krijgen) is niet toereikend.

 

Deze wijze van gebrekkig informeren strookt niet met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, met name het zorgvuldigheidsbeginsel. Immers, art 3.2 AwB bepaalt (kort samengevat) dat bij de voorbereiding van een besluit het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen vergaart. Daarvan is hier geen sprake.

Er is bij het steigerplan immers enkel rekening gehouden met de belangen van commerciële partijen (gezien de exclusiviteit van de steigers en de eenzijdige betrokkenheid bij de voorbereiding) en niet met de belangen van bewoners. Door de bewoners niet actief bij de voorbereiding te betrekken en bovendien na te laten de bewoners actief te informeren is er sprake van onbehoorlijk bestuur.

Ten tweede maak ik bezwaar tegen het voornemen steigers te plaatsen op de Reguliersgracht ter hoogte van het Amstelveld nr 8 en de Prinsengracht nr 710 met als reden vervoer van personen en goederen over water te intensiveren.

 

Uit de cijfers van de gemeentelijke onderzoeken blijkt namelijk, zoals eerder aangegeven, dat er geen
enkele rekening is gehouden met de belangen van de bewoner, die er niet op zit te wachten om van het Amstelveld een tweede Leidseplein te maken. De situatie bij het Anne Frankhuis is een goed voorbeeld van de overlast voor bewoners. Het belang van de toerist en de commerciële rondvaart gaat bij de gemeente blijkbaar boven dat van de bewoner.

 

Dat het belang van de commerciële rondvaart voor de Gemeente prevaleert wordt tevens bevestigd door het negeren van de uitkomsten van hun eigen onderzoeken:

I.      Cijfers Amsterdam Toerisme & Congres Bureau (april 2005)

                     “Amsterdammers vinden het steeds drukker op de grachten”

Uit hun telling in de zomer (Prinsengracht) 2005 (!) bleek al het volgende:
Er waren in 2005 110 rondvaartboten die 6 rondes per dag voeren, wat uitkomt op 660 rondvaarten per dag door de Prinsengracht. Daarnaast voeren er in 2005 ongeveer 1300 plezierboten op een dag
door de Prinsengracht.

Indien deze plezierboten maar 1 ronde zouden varen per dag, dan komt dit samen met rondvaartboten neer op 1,8 boten per minuut (!) van 09:00-21:00. Nu zijn we een aantal jaren verder en de drukte is alleen maar toegenomen, dus wat is de reden van het nog verder proberen te intensiveren? Begrotingstekorten wegwerken aangezien de intensivering zich enkel richt op de commerciële rondvaart? Het heeft er alle schijn van.

II.   Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek (2004)
“Wel weten we uit het onderzoek dat in 2003 onder Amsterdammers werd uitgevoerd dat zes van iedere tien ondervraagde Amsterdammers van mening zijn dat het zeer druk is op de grachten.”

“In een smalle gracht met veel afgemeerde boten en veel dynamisch gebruik wordt hetzelfde aantal
vaarbewegingen sneller als druk ervaren dan op een brede gracht waar evenveel boten afgemeerd zijn en langs varen. Factoren die bij het ervaren en beoordelen van drukte een rol spelen zijn de hoeveelheid varende en afgemeerde boten, het soort gebruik, de breedte van de vaarweg, de mate van overlast door bijvoorbeeld verkeerd gedrag, stank of lawaai, de mate van veiligheid (het aantal (bijna)botsingen en andere ongelukken). Eén van de grachten waar de ervaren drukte, de gemeten drukte en het aantal overlastmeldingen groot is, is bijvoorbeeld de Prinsengracht”. 

Aldus de Dienst Onderzoek en Statistiek in 2004.

Met deze conclusie in het achterhoofd heeft de gemeente besloten om desondanks te kiezen voor een verdere intensivering van de Prinsengracht door het aanleggen van afmeersteigers voor de commerciële rondvaart. Dit voornemen gaat zoals gezegd volstrekt voorbij aan de feitelijke situatie en de belangen van de bewoners en is daarmee onder andere in strijd met het evenredigheidsbeginsel. De Gemeente moet ervoor zorgen dat de lasten of nadelige gevolgen van een besluit voor een burger niet zwaarder zijn dan het algemeen belang van het besluit (art. 3:4 lid 2 Awb).

 

Dit onderzoek van de Gemeente geeft aan dat de nadelige gevolgen voor de burgers groter zijn dan het algemeen belang. Het kan alleen om deze reden al geen grondslag meer bieden voor het realiseren van het steigerplan. Dit wordt nog ondersteund door het onderstaande onderzoek van Binnenwaterbeheer Amsterdam.

 

III.   Dienst Binnenwaterbeheer  Cijfers Rapportage overlastmeldingen, zomer 2007

– Wie veroorzaakt de meeste drukte en overlast? –
“De pleziervaart is in de zomer één van de belangrijkste veroorzakers van overlast van Amsterdamse vaarwegen. Een ander deel van de overlast ontstaat door de rondvaart. Deze overlast
bestaat vooral uit lawaai en stank (van motoren).

 

De registratie van de overlastmeldingen wordt (o.a.) gebruikt als ondersteuning van voorstellen voor
nieuw beleid”,
aldus de dienst Binnenwaterbeheer. Hier is overduidelijk geen sprake van geweest bij het maken van het steigerplan en dit is zeer onzorgvuldig van de gemeente.

“Het aantal meldingen is deze zomerperiode weer gestegen in vergelijking met de vorige zomerperiode(s): 640 tegen 620 in 2006. Dat is een geringe stijging van + 3%. Dat zou erop kunnen
duiden dat het aantal klachten stabiliseert, maar dat hoeft niet per se, gelet op de matige zomer van 2007. Daarnaast is er geen bewezen lineaire relatie tussen het aantal klachten en de mate van overlast”.

Ieder jaar wordt het drukker op de gracht, zo blijkt uit de cijfers. Meldpunt overlast te water bellen heeft geen zin meer aangezien er niet wordt opgetreden, er wordt enkel gemeld dat de klacht wordt genoteerd.

 

Door de voorgenomen extra afmeersteigers zal door in het bijzonder het afmeren en vertrekken lawaai en stank toename ontstaan voor de bewoners aan en rondom het Amstelveld, de overlast door de extra toeristen kan hierbij worden opgeteld.

 

Gelet op het bovenstaande verzoek ik u niet akkoord te gaan met de ontwerp projectbesluiten t.b.v. op- en afmeervoorzieningen in de Reguliersgracht ter hoogte van Amstelveld nr 8.

 

Graag verneem ik van u, met vriendelijke groet,

 

 

 

Rens den Hollander

Prinsengracht 794-S

1017 LH Amsterdam

 

 

 

 

 

 

 

 

By | 2015-06-11T12:40:20+00:00 June 11th, 2015|Raadsadres|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment